สมัครใหม่

*ข้อควรระวัง

รหัสผ่านต้องใช้อักขระ11ตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวเลข (0 - 9)อย่างน้อย1ตัว

ตัวอักษร (a - z )และตัวอักษร(A-Z) อย่างละ1ตัว

อักขระพิเศษเช่น $!%*#? อย่างน้อย1ตัว

เช่น example123E$ เป็นต้น